Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM MEDYCZNYM ART-MEDICA

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZE ART- MEDICA MAREK DRABIK

2. Państwa dane pozyskujemy poprzez telefoniczne, pisemne, osobiste zgłoszenie lub formularz kontaktowy.

3. Zakres pozyskiwanych od Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania to:

 • dane identyfikacyjne;
 • dane medyczne;
 • dane w zakresie monitoringu wizyjnego;
 • dane związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych (w szczególności  COVID-19- wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała).
 • Dane osobowe są przez nas przetwarzane w przypadku:
 • pacjentów- w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia, a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, udzielenia świadczeń zdrowotnych, w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 • osób uprawnionych przez pacjenta – w celu udostępnienia dokumentacji medycznej lub uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta;
 • kandydatów do pracy- w zależności od wyrażonej zgody, na potrzeby aktualnej rekrutacji lub aktualnej i przyszłych rekrutacji;
 • personelu (w tym wolontariuszy i stażystów)  w celu realizacji zadań zgodnie z zakresem czynności oraz wypełnieniem obowiązków prawa związanych z zatrudnieniem;
 • kontrahentów- w celach zawarcia i wykonania umowy, w celach archiwalnych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 • osób objętych monitoringiem wizyjnym- w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, oraz zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym w szczególności z następujących przepisów prawa:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa stanowionego w tym zakresie.
 • Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.
 • Korzystanie ze świadczeń leczniczych jest dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która zawiera oznaczenie tożsamości pacjenta oraz dane dotyczące jego stanu zdrowia. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty i tym samym udzielenia świadczenia leczniczego. W związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), brak podania stosownych danych skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku.
 • Dane osobowe mogą być, w określonym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom:
 • podmiotom wskazanym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
 • podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych usług medycznych: (pracownie protetyczne, inne);
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w tym.: usługi informatyczne, cykliczne badania urządzeń medycznych, usługi kurierskie i pocztowe;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych;
 • osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej;
 • podmiotom uprawnionym do zwalczania i przeciwdziałania zwalczania zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi.
 • innym podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych na mocy stosownych przepisów
 • Przysługuje Państwu prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, pod warunkiem jednak, że inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 • Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i  sposób przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, prowadzimy rejestrację obrazu (monitoring). Przetwarzamy nagrania obrazu (monitoringu) wyłącznie do celów dla którego zostały zebrane i przechowujemy je przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.
 • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem:          ul. Łabędzka 38, 44-121 Gliwice, tel 32 2708587

 

Aktualizacja 22 marca 2023